Logo
Szkoła Podstawowa w Zielinie
47-370 Zielina, ul. Prudnicka 8
tel. 77 4668 488
  
 

Śladami Bioróżnorodności


Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.


Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej