Logo
Szkoła Podstawowa w Zielinie
47-370 Zielina, ul. Prudnicka 8
tel. 77 4668 488
  
 
Powiększenie

Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji


Szkoła Podstawowa w Zielinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Strzeleczki, a nadzorującym Opolski Kurator Oświaty. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Szkoła Podstawowa w Zielinie jest otwarta na nawiązywanie partnerskich kontaktów z innymi szkołami podstawowymi w krajach Unii Europejskiej.

APLIKACJA "PIERWSZA POMOC"
Powiększenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach: pssekrapkowice.pis.gov.pl oraz w sklepie  GOOGLE PLAY zamieszczona jest darmowa aplikacja przedstawiająca w sposób graficzny i tekstowy zasady udzielania pierwszej pomocy.

W sklepie GOOGLE PLAY aplikacja jest dostępna pod hasłem PSSE Krapkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach zachęca do skorzystania z powyższej aplikacji, gdyż pozwoli ona odpowiednio zareagować w trudnych sytuacjach, da poczucie pewności oraz pozwoli prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Programy

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach projektu Gmina Strzeleczki zorganizowała dla uczniów kl. V i VI Zielone Szkoły w Zamku w Mosznej. Wartość zadania: 75 900,00 zł, kwota dofinansowania 64 515,00 zł.